Home / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego poświęconemu stratom wojennym Muzeum Miejskiego w Bydgoszczy. 

Data publikacji strony internetowej: 13.09.2018

Data ostatniej dużej aktualizacji: 13.09.2018

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Monika Leśniak-Skocka, kustosz Działu Inwentaryzacji Zbiorów, adres poczty elektronicznej monika.lesniak@muzeum.bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 58 59 949. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna
 

Nie wymaga dostosowania pod względem architektonicznym dla osób z niepełnosprawnościami. Strona poświęcona projektowi zewnętrznemu - nie dotyczy budynków muzealnych.

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2021

Czcionka i kontrast

Zmiana kontrastu strony


Zmiana rozmiaru czcionki